Algemene voorwaarden Capabel Administratie & Advies

Versie: juli 2021

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
b) Opdrachtnemer: Capabel Administratie en Advies, gevestigd aan de Datemalaan 25,
4041 VG te Kesteren ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder
nummer 80140106;
c) Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer
zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden tot het gebruikelijke
werkterrein van de belastingadviseur te verrichten. Tot die werkzaamheden behoren alle
werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en alle verdere werkzaamheden die uit de
opdracht mochten voortvloeien of die daarmee verband houden, daaronder begrepen, maar
daartoe niet beperkt:
 het adviseren ten aanzien van vraagstukken van fiscaalrechtelijke aard;
 het adviseren ten aanzien van vraagstukken van bedrijfskundige aard,
 het adviseren ten aanzien van vraagstukken van strategische aard,
 het adviseren ten aanzien van vraagstukken van financieel-administratieve en/of
boekhoudkundige aard,
 het verzorgen van fiscale aangiften;
 het optreden als gemachtigde in fiscale verzoek-, bezwaar- en beroepsprocedures;
 het geheel of gedeeltelijk voeren van boekhoudingen;
 het opstellen van jaarstukken en andere financiële overzichten, zoals jaarrekeningen,
jaarrapporten en kredietrapportages;
 al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de
werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging.
1.2 Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer, met
terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, ongeacht of Opdrachtgever de
Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door
een bepaalde persoon of bepaalde personen.
1.3 Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden zijn ook gemaakt ten behoeve van al degenen
die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de
Opdracht, waaronder begrepen personeel en hulpkrachten van Opdrachtnemer en derden,
waaronder directeuren, vennoten, maten en ondergeschikten van Opdrachtnemer. Zij kunnen
jegens Opdrachtgever hierop een beroep doen.
Algemene voorwaarden Capabel Administratie & Advies – juli 2021

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, op alle daaruit
voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten en op alle door Opdrachtnemer
gedane aanbiedingen en/of offertes.
2.2 De toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door
Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Van deze Algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor
zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze afwijkingen van of
aanvullingen op de Algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende
Overeenkomst.
2.4 Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene voorwaarden of van de
Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige
zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden vervangen door een
beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
2.5 Indien deze Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dan kan de tekst van deze
Algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking worden gesteld.
2.6 Opdrachtnemer mag de Algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen. Wijzigingen die van
ondergeschikt belang zijn in het kader van de uitvoering van de Opdracht kunnen te allen tijde
worden doorgevoerd.
2.7 De Opdrachtgever met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze Algemene
voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op latere
offertes van Opdrachtnemer en op Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat de Opdrachtgever de
Opdracht bevestigt, of als er feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de Opdracht.
De bevestiging van de Opdracht is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en
volledig weer te geven.
3.2 Als de Opdracht mondeling is verstrekt, of als de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend
retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder
toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op het moment dat Opdrachtnemer op
verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de Opdracht is gestart.

Artikel 4 – Gegevens en informatie

4.1 Opdrachtgever moet alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, en de
gegevens en informatie waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Opdrachtnemer
Algemene voorwaarden Capabel Administratie & Advies – juli 2021
die nodig heeft voor de correcte uitvoering van de Opdracht,
a) tijdig,
b) in de door Opdrachtnemer gewenste vorm, en
c) op de door Opdrachtnemer gewenste wijze verstrekken.
4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van
de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook als deze
via derden worden verstrekt of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Opdracht
anders voortvloeit. Opdrachtgever verklaart zich te conformeren aan wet- en regelgeving,
waaronder wet- en regelgeving in het kader van de verwerking van persoonsgegevens.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is
van het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens die door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer zijn verstrekt, noch voor de verstrekking van de gegevens als zodanig aan
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer mag gegevens en informatie die hij van of namens
Opdrachtgever ontvangt die inhoudelijk strijdig zijn met de privacyregelgeving vernietigen
zonder hiervan Opdrachtgever te informeren.
4.3 Opdrachtgever moet Opdrachtnemer onverwijld informeren omtrent feiten en omstandigheden
die in verband met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
4.4 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het
moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste, tweede en derde lid genoemde
verplichtingen heeft voldaan.
4.5 Extra kosten, extra uren en overige schade voor Opdrachtnemer, ontstaan doordat
Opdrachtgever niet aan de in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft
voldaan, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4.6 Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever
verstrekte, bescheiden aan Opdrachtgever retourneren. Opdrachtgever draagt de kosten voor
deze retourzending van bescheiden.

Artikel 5 – Uitvoering van de Opdracht

5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt
uitgevoerd, maar neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel
mogelijk in acht.
5.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en
uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door
Opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, als dat naar het oordeel van Opdrachtnemer
wenselijk is. Opdrachtnemer is in dat kader voorts gerechtigd de voor deze werkzaamheden
relevante van Opdrachtgever afkomstige (persoons)gegevens aan deze derde door te geven.
De ingeschakelde derde wordt voor wat betreft de wetgeving in de zin van de geldende
privacyregelgeving als (sub)verwerker aangemerkt. Opdrachtnemer staat er voor in dat de
verplichtingen die op grond van artikel 10 van de Overeenkomst op Opdrachtnemer rusten
zoveel mogelijk ook op deze derde komen te rusten.
Algemene voorwaarden Capabel Administratie & Advies – juli 2021
5.3 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend
beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van
enig beoogd resultaat.
5.4 De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving
en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig
medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor Opdrachtnemer voortvloeien.
5.5 Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme (Wwft):
a) verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of cliënt te
doen;
b) verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van
overheidswege ingestelde autoriteiten.
5.6 Onder (beroeps)regelgeving wordt in ieder geval verstaan de Gedrag- en Beroepsregels van
de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen en het Reglement
Beroepsuitoefening van het Register Belastingadviseurs..
5.7 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het
voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.
5.8 Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van
relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.
5.9 Opdrachtnemer kan gebruik maken van elektronische communicatiemiddelen. Als gevraagd
stemt Opdrachtgever in met het gebruik door Opdrachtnemer van een elektronische
handtekening als bedoeld in artikel 3:15a Burgerlijk Wetboek.
Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel
van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische
opslag (zoals cloud-toepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is
overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde
faxberichten, e-mails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en
voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de
Opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere
door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.
5.10 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die
eventueel bij één of ieder van hen voortvloeit uit het gebruik van elektronische middelen van
communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder –
maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering
van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van
elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor
verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van
virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor
elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg
is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat
Opdrachtnemer daarvan maakt in haar contacten met derden.
Algemene voorwaarden Capabel Administratie & Advies – juli 2021
5.11 In aanvulling op het vorige lid aanvaardt Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor enige
schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van (elektronische)
jaarstukken en het digitaal deponeren daarvan bij de Kamer van Koophandel.
5.12 Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen
verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde
risico’s.
5.13 De data-uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer zijn bepalend en leveren
dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door Opdrachtnemer verzonden elektronische
communicatie en (de inhoud van) de door Opdrachtnemer van of namens Opdrachtgever
ontvangen elektronische communicatie, een en ander behoudens tegenbewijs door
Opdrachtgever.

Artikel 6 – Termijnen

6.1 Termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen als
dat schriftelijk is overeengekomen.
6.2 Als Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of hij voor de uitvoering van de
Opdracht benodigde gegevens en informatie ter beschikking moet stellen, dan gaat de termijn
waarbinnen de werkzaamheden moeten worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling
geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de gegevens en informatie geheel
aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.
6.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door
Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Opdrachtgever, na
het verstrijken van de overeengekomen termijn, Opdrachtnemer een redelijke termijn heeft
aangezegd om de opdracht alsnog (geheel) uit te voeren en Opdrachtnemer ook dan de
opdracht niet of niet geheel uitvoert binnen de aangezegde termijn.

Artikel 7 – Aanvang, duur, opzegging, ontbinding

7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of
strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is
aangegaan.
7.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds)
ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van 3 dagen, tenzij de redelijkheid en
billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. De
ontbinding moet met een schriftelijke opzegging worden meegedeeld aan de andere partij.
7.3 De Overeenkomst mag door zowel Opdrachtnemer als door Opdrachtgever (tussentijds)
worden ontbonden zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij
niet in staat is om zijn schulden te voldoen of als een curator, bewindvoerder of vereffenaar is
benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden zijn activiteiten
staakt of als de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden
bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of als er een situatie is ontstaan die
onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
Algemene voorwaarden Capabel Administratie & Advies – juli 2021
7.4 Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) ontbinding aanspraak op betaling
van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de
Opdrachtnemer na ontvangst van de betaling aan de Opdrachtgever onder voorbehoud de
voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking stelt.
7.5 Als tot (tussentijdse) ontbinding is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer
recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies
en van additionele kosten die Opdrachtnemer redelijkerwijs heeft moeten maken of moet
maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst (zoals onder meer
kosten met betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan
de ontbinding ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.
7.6 Als tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever
recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden,
tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan
Opdrachtgever zijn toe te rekenen.
7.7 Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich
meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
7.8 Bij beëindiging van de Overeenkomst moet elke partij alle in haar bezit zijnde goederen, zaken
en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere
partij ter hand stellen.

Artikel 8 – Intellectuele vermogensrechten

8.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering
van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, waaronder ook adviezen, werkwijzen,
(model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan
Opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
8.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het
Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op
gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, onverminderd het bepaalde in artikel 9.4.

Artikel 9 – Geheimhouding

9.1 Opdrachtnemer moet de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie
geheimhouden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust
tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen voortvloeiend uit de Wwft en
andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover
Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze
geheimhoudingsverplichting betreft ook de door verwerking van verschafte gegevens
verkregen resultaten.
Algemene voorwaarden Capabel Administratie & Advies – juli 2021
9.2 Het eerste lid verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van
Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer dat voor een zorgvuldige uitvoering van de
opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan een wettelijke of beroepsplicht noodzakelijk acht.
9.3 Opdrachtnemer is, als hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-,
bestuursrechtelijke- of strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie waarvan hij bij de
uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voor zover deze naar zijn
redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
9.4 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het
Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet
schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter
beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit,
geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende
werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot
openbaarmaking rust, of als Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-,
arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure.
9.5 Opdrachtnemer mag de naam van Opdrachtgever en in hoofdlijnen de verrichte
werkzaamheden kenbaar maken aan (commerciële) relaties van Opdrachtnemer ter indicatie
van de ervaring van Opdrachtnemer.
9.6 Opdrachtnemer mag de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten gebruiken voor
statistische of vergelijkbare doeleinden, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers
te herleiden zijn.
9.7 Uitgezonderd het bepaalde in de vorige leden, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie
die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel
dan waarvoor deze werd verkregen.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

10.1 Opdrachtnemer geldt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de geldende
privacyregelgeving ten aanzien van de persoonsgegevens die hij verwerkt en uitwisselt in het
kader van de Overeenkomst. Indien en voor zover de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
ter beschikking gestelde bescheiden (mede) bestaan uit persoonsgegevens, is
Opdrachtnemer met betrekking tot de verwerking van die persoonsgegevens aan te merken
als verwerkingsverantwoordelijke voor alle verwerkingen van de persoonsgegevens vanaf het
moment van verkrijging van de persoonsgegevens tot en met de verstrekking van
persoonsgegevens aan Opdrachtgever.
10.2 Opdrachtgever is – tenzij hij een opdracht aan Opdrachtnemer verstrekt waarbij uitsluitend de
persoonsgegevens van de Opdrachtgever zelf worden verwerkt dan wel Opdrachtgever
verwerker in de zin van de privacyregelgeving is – met betrekking tot de verwerking van de
door hem ter beschikking gestelde persoonsgegevens aan te merken als
verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de geldende privacyregelgeving, dit voor alle
verwerkingen door Opdrachtnemer.
Algemene voorwaarden Capabel Administratie & Advies – juli 2021
10.3 Partijen zullen ieder – in geval van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid – de
persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de in Nederland geldende
privacyregelgeving en van toepassing zijnde bijzondere wetgeving verwerken.
10.4 Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens in geen geval en op geen enkele wijze verstrekken
aan derden, tenzij deze verstrekking nodig is in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst of wanneer Opdrachtnemer daartoe wettelijk verplicht is. Een partij zorgt ervoor
dat hij de andere partij uitsluitend die persoonsgegevens verstrekt die deze op grond van de
geldende wetgeving mag ontvangen.
10.5 Partijen zullen – in geval van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid – beiden de
technische en organisatorische maatregelen treffen (en zo nodig aanpassen) om de
beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Daarbij zullen partijen rekening houden
met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de
context en de risico’s voor de persoonsgegevens en de betrokkenen.
10.6 In geval van een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens die in het kader van de
Overeenkomst worden verwerkt, verloren zijn gegaan of waartoe onbevoegde toegang hebben
kunnen krijgen, zullen partijen elkaar zo snel mogelijk na constatering, informeren en in
overleg treden over de aanpak en afhandeling van het incident. De aanpak zal geschieden
met inachtneming van de op dat moment geldende regelgeving met betrekking tot
beveiligingsincidenten en de meldplicht datalekken.
10.7 Opdrachtgever zal betrokkenen – als bedoeld in artikel 4, lid 1 Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) – informeren over de verwerkingen van hun
persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst
en in ieder geval conform artikel 13 en 14 AVG.
10.8 Partijen zullen ieder voor zich een verzoek of een bezwaar van een betrokkene conform de
geldende privacyregelgeving behandelen, behoudens voor zover het verzoek betrekking heeft
op verwerking van persoonsgegevens in het kader van aan personeel gerelateerde
werkzaamheden, waaronder wordt verstaan de dienstverlening in het kader van de
loonverwerking. In dat geval zal Opdrachtgever het verzoek in behandeling nemen. Als het
verzoek of bezwaar betrekking heeft op de door Opdrachtnemer verwerkte persoonsgegevens
zullen partijen in overleg treden over de reactie op een dergelijk verzoek of bezwaar.
10.9 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zullen partijen elkaar in voorkomend
geval onmiddellijk op de hoogte brengen van enig onderzoek van de autoriteit
persoonsgegevens of enig andere aanleiding die zou kunnen leiden tot een voornemen van de
autoriteit persoonsgegevens tot het opleggen van een boete of last onder dwangsom met
betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens.
10.10 In geval van wijzigingen in de verwerking van de persoonsgegevens, privacyregelgeving of
andere relevante omstandigheden die van invloed zijn op de verwerking van de
persoonsgegevens zullen partijen in overleg treden over de eventueel benodigde wijziging van
de gemaakte afspraken omtrent de verwerking van persoonsgegevens.
10.11 Opdrachtnemer heeft op haar website een privacyverklaring geplaatst waarin is vastgelegd
welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel dit plaatsvindt.
Algemene voorwaarden Capabel Administratie & Advies – juli 2021
10.12 Ingeval Opdrachtnemer niet kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke en Opdrachtnemer
heeft te gelden als (sub)verwerker, dan zullen partijen een zogenaamde
(sub)verwerkersovereenkomst sluiten. De (sub)verwerkersovereenkomst vormt dan een
aanvulling/afwijking op deze Algemene voorwaarden zoals bedoeld in artikel 2.3.
10.13 De in dit artikel gebruikte definities komen overeen met de definities als gebruikt in artikel 4
van de AVG.

Artikel 11 – Honorarium

11.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium en vergoeding van gemaakte kosten
verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven,
berekeningsmethodieken en werkwijzen. Het honorarium van Opdrachtnemer is niet
afhankelijk van de uitkomst van de verrichte werkzaamheden.
11.2 Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
11.3 Als na de totstandkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is
uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen wijziging
ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief
dienovereenkomstig aan te passen.
11.4 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege
worden opgelegd.

Artikel 12 – Betaling

12.1 Betaling moet zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta geschieden
door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien
dagen na factuurdatum. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde
op de rekening van Opdrachtnemer. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de
betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
12.2 Als Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, of een andere tussen
partijen overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim
en is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf dat moment de wettelijke rente en kosten in rekening te
brengen.
12.3 Alle kosten ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de
vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechtelijke
proceskostenveroordeling overtreffen. Het gaat hier om minimaal de kosten over de hoofdsom
overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli
2012 (Staatsblad 2012/141), met een minimum van € 375,-.
12.4 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Opdracht
ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk voor
de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten.
12.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht,
als de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel
van Opdrachtnemer aanleiding geeft – van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke
Algemene voorwaarden Capabel Administratie & Advies – juli 2021
vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen. Opdrachtnemer heeft het recht de
nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 13 – Reclames

13.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag moet op straffe
van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of
informatie waarover Opdrachtgever reclameert, of, als Opdrachtgever aantoont dat hij het
gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het
gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer worden kenbaar gemaakt.
13.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voor zover
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
13.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen
aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw
verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer)
uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds betaald
honorarium naar evenredigheid.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 Opdrachtnemer verplicht zich om zich te verzekeren en verzekerd te houden tegen
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig
uitvoeren van Opdrachten. Opdrachtnemer moet op eerste verzoek van Opdrachtgever
kosteloos een kopie van de polisvoorwaarden van deze verzekering aan de Opdrachtgever
toezenden.
14.2 De aansprakelijkheid voor de vergoeding van geleden schade is beperkt tot het bedrag dat op
grond van de in lid 1 bedoelde verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met
het bedrag van het eigen risico. Als om welke reden dan ook buiten schuld of toedoen van
Opdrachtnemer, geen uitkering krachtens de in lid 1 bedoelde verzekering mocht
plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever naar de
maatstaf van het bepaalde in artikel 11 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan
Opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden
waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband
houdt, met een maximum van vijftigduizend euro (€ 50.000,-).
14.3 Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:
 bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van
onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of
anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever waaronder
begrepen de situatie dat Opdrachtnemer niet in staat is de jaarstukken binnen de
wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van koophandel als gevolg van een handelen
of nalaten (aan de zijde) van Opdrachtgever;
 bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of
nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van
Algemene voorwaarden Capabel Administratie & Advies – juli 2021
Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook als deze werkzaam zijn bij een met
Opdrachtnemer verbonden organisatie;
 bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder
begrepen, maar niet beperkt tot, stagnatie in de normale gang van zaken in de
onderneming van Opdrachtgever;
 een bij Opdrachtgever opgelegde (bestuurlijke) boete door de toezichthoudende autoriteit
tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, in welk
geval de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bepaalde in lid 2;
 aanspraken van betrokkenen jegens Opdrachtgever, tenzij de schade het gevolg is van
opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, in welk geval de aansprakelijkheid van
Opdrachtnemer is beperkt tot het bepaalde in lid 2.
14.4 Voorwaarde voor aansprakelijkheid is voorts dat Opdrachtgever Opdrachtnemer terstond na
ontdekking van een tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt. Opdrachtnemer heeft te
allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te
maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product.
14.5 Een vordering tot vergoeding van schade moet uiterlijk binnen twaalf maanden nadat
Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij
Opdrachtnemer zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
14.6 Opdrachtgever moet Opdrachtnemer schadeloos houden en vrijwaren voor alle aanspraken
van derden – waaronder ook aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van
Opdrachtgever en gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de
organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de
werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover
deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
14.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden
wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of
onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen
verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, of veroorzaakt is door opzet of
grove schuld van Opdrachtnemer. Onder aanspraken van derden worden tevens verstaan aan
de Opdrachtnemer als medepleger van een fiscaal verzuim opgelegde bestuurlijke boeten.

Artikel 15 – Vervaltermijn

Voor zover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van
Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van
werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop
Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 16 – Overige bepalingen

1. Als Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, draagt
Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek die voldoet aan de wettelijk gestelde ARBOnormen
en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden.
Algemene voorwaarden Capabel Administratie & Advies – juli 2021
Opdrachtgever moet ervoor zorgdragen dat Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van
kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of
nuttig zijn om de Overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen
(wettelijke) vereisten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is
Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende
back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.
2. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de werkzaamheden betrokken medewerkers van
Opdrachtnemer aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of
indirect, in dienst te treden, of direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in
loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of
enige verlenging daarvan en gedurende 12 maanden daarna.

Artikel 17 – Rechts- en forumkeuze

17.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
17.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die
verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorgelegd
aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.
.
Artikel 18 – Wijzigingen
18.1 Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen.
18.2 Wijzigingen zullen voor de Opdrachtgever slechts verbindend worden, als de gewijzigde
Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij
de griffie van een arrondissementsrechtbank en de Opdrachtnemer de Opdrachtgever van de
wijzigingen van de Algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien dagen na
dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de Opdrachtgever
Opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven niet met de wijzigingen in te stemmen.